Ouderbetrokkenheid

MR

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wij zijn de medezeggenschapsraad van CBS de Höchte, beter bekend als de MR. We willen graag meedenken met de directie over het beleid binnen de school, hoe om te gaan met de regels die de overheid oplegt, maar ook hoe de school als “bedrijf” goed kan functioneren.

De MR bestaat gewoonlijk uit twee leden van de personeelsgeleden en twee leden uit de oudergeleding. Je zit in de MR voor een periode van vier jaar, daarna kan je nog herkozen worden voor nog eens vier jaar. We vergaderen ongeveer vier keer per jaar met nog twee combi-vergaderingen samen met de GMR. De vergaderingen zijn altijd heel gezellig, maar vooral ook leerzaam, omdat je veel te weten komt over de achtergrond van de school als organisatie. De vergaderdata zijn te vinden in de nieuwsbrief.

De MR vergaderingen zijn openbaar en dus vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Weet dat u welkom bent! Voor vergaderdata kunt u terecht op de site of houd de nieuwsbrief in de gaten. Bij eerdergenoemde MR leden kunt u terecht met vragen over het beleid van de school. Uw opmerkingen en ideeën kunnen wij met de directie bespreken om ervoor te zorgen dat de belangen van iedereen goed worden behartigd. Wij dagen jullie daarom uit om eens contact op te nemen!

Hartelijke groeten,
MR

  • Heleen Harms (personeelslid)
  • Gemma Veldman (ouder)
  • Margre de Boer (ouder)
  • Annemieke van der Linden (ouder)

De activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft als doel activiteiten te organiseren ten bate van de school. De meest bekende acties zijn de kinderdisco, bingo en de kerstmarkt die al jaren succesvol verlopen. Van het geld worden leuke en nuttige materialen voor de kinderen gekocht zoals het speeltoestel op het schoolplein. In de commissie zijn zowel ouders als een personeelslid van school vertegenwoordigd. Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 is de samenstelling:

  • Suzanne Nijmeijer
  • Tanja Nieboer
  • juf Willy Wubs
  • Annemieke van der Linden