Schoolbestuur

CBS de Höchte is onderdeel van Scholengroep Perspectief.

Algemene informatie Scholengroep Perspectief

Onder het bestuur van de Scholengroep Perspectief vallen 14 scholen. Van deze scholen bieden er 12 regulier basisonderwijs aan. Daarnaast is er een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs. De scholen staan in de gemeenten Stadskanaal en Westerwolde. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.scholengroepperspectief.nl.

Bestuur en toezicht

De dagelijkse leiding van de stichting ligt bij het College van Bestuur. Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Bestuursbureau

Het bestuur wordt ondersteund door een kleine staf. Dit betreft werkzaamheden op m.n. het gebied van secretariaat en administratie, financiën, onderwijs en kwaliteit, beheer en ICT.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is ingesteld om mee te denken over het bestuursbeleid en te zorgen voor openheid en transparantie in de organisatie. Dat doen ze door regelmatig te overleggen met het College van Bestuur, resp. de Raad van Toezicht over alle voorkomende zaken. De GMR is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en personeel van alle scholen. Op de website van de Scholengroep Perspectief is meer informatie te vinden over de GMR.

Het adres van het bestuursbureau is:

Loodzetter 7
9502 EW Stadskanaal
telefoon 0599-612612
e-mail: info@sgperspectief.nl

De website van Scholengroep Perspectief is:
www.scholengroepperspectief.nl